Annonce
Randers

Kampen mod klimakatastrofer begynder på Østervold - med en kanal

En omdannelse af Østervold til et byrum med en integreret skybrudsvej sikrer, at regnvand fra et stort opland i Randers by kan ledes til havnebassinet uden at forårsage oversvømmelser i midtbyen. Vandmiljø Randers er klar til at gå i gang med første del af sådan et projekt, der måske kommer til at se således ud. Men i løbet af 2019 skal borgerne høres, inden det endelige projekt udformes. Illustration: Randers Kommune

Kloakrørene kan ikke rumme de store mængder vand, der vil komme i fremtiden. Derfor skal vi vænne os til, at regnvand skal håndteres over jorden - ikke i underjordiske rør. Et projekt på Østervold skal bane vejen.

Annonce

Randers: I begyndelsen af 2020 vil fliserne i den nederste del af Østervold sandsynligvis blive pillet op, og i stedet vil der blive lavet et vandbassin.

Dét er første synlige tegn på, at Vandmiljø Randers er på vej med en ambitiøs plan, der skal redde Randers fra voldsomme oversvømmelser. Omkring en halv milliard kroner lyder budgettet på over en længere årrække - forudsat, at byrådet siger ja til planerne, der skal sikre byen.

Klimaændringerne er i fuld gang, og det vil kunne mærkes, hvis vi ikke gør noget. Monsterregn og stormflod vil ramme Randers. Randers Fjord er udpeget som ét af ti områder i Danmark, hvor der er størst risiko for at opleve voldsomme og ødelæggende stormfloder.

Et bassin på Østervold til opsamling af regnvand er et eksempel på, hvordan fremtidens håndtering af spildevand kommer til at se meget anderledes - og mere synligt - ud.

Regnvand skal nemlig ikke ned rørene i jorden, men op til overfladen.

- Her er det lettere at styre. På den måde får vi en bedre beskyttelse mod oversvømmelse for færre penge. Samtidig giver det en rekreativ værdi, siger Mia Rix, der er projektleder for klimatilpasning i Randers Kommune.

- At lave projekter mod oversvømmelse er jo som en forsikring. Vi kan ikke tegne én, der dækker det hele.

Peter Christensen, direktør Vandmiljø Randers

Klima-, miljø- og naturpolitik

Randers Kommune har netop sendt et forslag til Klima-, natur- og miljøpolitik i høring. Af forslaget fremgår blandt andet:I Randers midtby vil vi arbejde aktivt for at beskytte både den historiske bymidte, lavtliggende boligområder og fremtidige byggemuligheder i forbindelse med Byen til Vandet. De væsentligste elementer i denne beskyttelse er Klimabroen, der både beskytter mod stormflod og forbedrer den trafikale situation, og Klimabåndet, der både klimasikrer og skaber bynær natur og muligheder for ophold, færdsel og oplevelser langs vandet.Der skal laves en ny, ambitiøs klimatilpasningsplan, som omfatter hele vandkredsløbet og udpeger konkrete handlinger.

I Middelfart er man allerede i fuld gang med at lave klimatilpasningsprojekter, så regnvandet løber ovenpå villavejene, istedet for i rør.
Annonce

En ny vandvej

Der er simpelhen ikke plads til alt spildevandet i de eksisterende rør, så fremover bliver det kun vandet fra husholdningerne, der skal håndteres her. Regnvand skal samles og ledes ad kanaler og bassiner, der skal være en integreret del af bybilledet.

Der skal gøres plads til vandet i havnebassinet for enden af Østervold. Her skal der laves diger langs fjordbredderne og en dæmning yderst på pieren, der skal skærme byen mod stormflod. Projektet udformes, så det bliver en del af "Byen til Vandet". Dæmningen skal have samme forløb som klimabroen.

Vandbassinet på Østervold, der vil koste omkring ti millioner kroner, skal vise randrusianerne, hvordan fremtidens regnsvandhåndtering kan se ud.

- Her kan man se, hvad en vandvej er, siger Lisa Melgaard, der er projektleder hos Vandmiljø Randers. Der skal også laves vandkanaler på veje andre steder i byen, så man kan opleve forskellige eksempler på, hvordan man kan indrette håndteringen af regnvandet på en indbydende måde.

Nels Markussen, der er chef for natur og miljø-afdelingen i Randers Kommune, understreger, at der bliver rig lejlighed til at inddrage borgerne i processen. I løbet af 2019 skal der laves en udviklingsplan for midtbyen, hvor spildevandshåndteringen bliver et delelement. Planen kommer i høring, inden politikerne vedtager den i efteråret 2019.

Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers blev etableret i 2009, fordi Folketinget vedtog en vandsektorlov, der betød, at håndtering af vand og spildevand skulle skilles ud fra de kommunale myndighedsopgaver.Vandmiljø Randers varetager forsyningsopgaver indenfor spildevand og vand.

Vandmiljø Randers er 100 procent ejet af Randers Kommune og har cirka 55 medarbejdere. Medarbejderne sikrer, at kommunens borgere får afledt og renset deres spildevand.

Derudover leverer Vandmiljø Randers rent drikkevand til de kunder, der er tilknyttet ét af Vandmiljø Randers' tre vandværker og to vandforsyningsområder.

Stormen Bodil lavede for fem år siden ravage i Randers, blandt andet her på Hospitalsgade/Tørvebryggen. Nye tiltag skal sikre, at Randers skærmes mod oversvømmelser i fremtiden. Arkivfoto: Annelene Petersen
Annonce

En forsikring

- Vi er klar, siger Peter Christensen, der er direktør for Vandmiljø Randers.

Han glæder sig til at komme i gang med at sikre byen mod vandet, også selv om bassinet på Østervold kun er en lille del af den samlede plan. Bassinet skal rense regnvandet for fosfor, inden det ledes ud i fjorden.

- At lave projekter mod oversvømmelse er jo som en forsikring. Vi kan ikke tegne én, der dækker det hele, men vi kan diskutere, hvor stor selvrisiko vi vil have, siger Peter Christensen med henvisning til, at det er en politisk vurdering, hvor meget man vil investere i at forebygge alvorlige oversvømmelser.

De første kanaler og bassiner rundt om i byen skal være med til at give erfaringer, som kan bruges i det videre arbejde med spildevandet i Randers.

Stormflod og monsterregn er noget af dét, vi skal beskytte os mod i årene fremover. Randers Spildevand har en plan. Arkivfoto: Annelene Petersen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce