Annonce
Randers

Nye boliger på vej i Over Hornbæk

Nye boliger er på vej ved rundkørslen i Over Hornbæk, hvor et hus skal rives ned og gøre plads til flere boliger, når lokalplanen er klar til det. Illustration: Randers Kommune
En halv hektar ved rundkørslen på Gl. Viborgvej skal danne grund for et mindre boligområde, hvor det eksisterende hus skal rages ned, og hvor der i stedet skal bygges tæt-lav boliger, enten enfamilieshuse eller rækkehuse.
Annonce

Hornbæk: Udviklingsudvalget har vendt tommelfingeren opad til en ny planlægning for et mindre boligområde ved Overvænget i Hornbæk, hvor der planlægges at bygge tæt-lav boliger, samt anlægges en ny vej. I forslaget arbejdes der med for eksempel fire parcelhuse eller otte rækkehuse.

- Vi har fået en ansøgning, og skal så have lavet lokalplanen, så den passer til det, og nu har vi sagt ja i udvalget, siger Christian Brøns (V), formand for Udviklingsudvalget i Randers Kommune.

Sagen kan afgøres endeligt af udviklingsudvalget, idet det er en lokalplan uden principiel betydning. Kun hvis der kommer indsigelser i høringsfasen, kan projektet ende i byrådet.

Sagen sendes nu i høring hos naboerne i seks uger, og politikerne har besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planforslaget.

Den nye planlægning giver mulighed for tæt-lav, som er betegnelsen for dobbelthuse, rækkehuse eller kædehuse, og åben-lav boliger, som er villa eller parcelhuse på det stykke jord, der støder op til rundkørslen på Gl. Viborgvej. Her er der i forvejen en bolig, der så skal fjernes. Den er ikke bevaringsværdig, oplyser kommunen.

Lokalplanen siger, at der skal etableres fælles opholdsareal samt anlægges en ny vej på den 0,5 hektar store grund.

Området er blandet bolig og erhverv og afgrænses mod nord af bebyggelse, mod vest af Overvænget og mod syd af Gl. Viborgvej. Jorden er privatejet og ligger i byzone, og man kommer til den via Overvænget.

Annonce

Ensartede materialer

Kommunen vil sikre sig, at de nye boliger opføres efter en samlet plan og med et ensartet materialevalg for at skabe harmoni og sammenhæng i området. Bebyggelse kan opføres i op til en etage og seks meter i højden.

Lokalplanforslaget tillader en bebyggelsesprocent på højest 40 procent for tæt-lav og 35 procent for åben-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

Området ligger i et støjbelastet område. Derfor er det et krav, at der skal laves en støjskærm mod Gl. Viborgvej, for at sikre at udendørs opholdsarealer har et støjniveau lavere end 58 decibel og at boligerne overholder de gældende støjniveauer i henholdsvis facade, beboelse- og opholdsrum.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der blevet udarbejdet en støjrapport, som viser at ved etablering af en to meter høj støjskærm mod Gl. Viborgvej, kan hele projektområdet overholde grænseværdien for trafikstøj.

Annonce

Ingen fredede eller rødlistede arter

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Og det vurderer forvaltningen ikke er tilfældet her, da der er tale om et område med eksisterende bebyggelse der rives ned, for at give mulighed for ny bebyggelse.

Kommunen har ikke kendskab til forekomst af fredede eller rødlistede arter og området har ikke karakter af at være et særligt levested. Der er ingen beskyttet natur, beskyttelseslinjer, fortidsminder eller lignende inden for lokalplanområdet. Der er heller ingen større luftforurenende erhverv i nærheden. Erhverv inden for området påvirker ikke med luftforurening.

Lokalplanområdet har vejadgang fra Overvænget, og en ny vej skal anlægges som fordelingsvej med vendeplads. Vejen skal have en bredde på otte meter med en kørebanebredde på minimum fem meter.

Langs vejen skal der laves overkørsler til parkeringpladser. Der skal ved åben-lav bebyggelse etableres to parkeringspladser pr. bolig og ved tæt-lav bebyggelse halvanden parkeringsplads pr. bolig.

Indenfor lokalplanområdet skal der anlægges et fælles opholdsareal, med mulighed for leg og ophold for områdets beboere. De fælles opholdsarealer skal fremstå grønt og kan plantes til med træer og buske. Herudover kan der opstilles lege- og motionsredskaber, grill, bænke, forslår forvaltningen.

Kommunen forlanger desuden, at der skal oprettes en grundejerforening for området, som skal stå for drift og vedligeholdelse af lokalplanområdets fælles arealer, veje og stier. Den skal være i sving senest, når den første af de udstykkede grunde er solgt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce